RAVO Benelux
Terug

RAVO en het milieu

Als organisatie die zich ten doel stelt: “het creëren van een schonere werk-, woon- en leefomgeving voor een ieder”, legt RAVO zich uiteraard een gedragslijn op met betrekking tot haar activiteiten en producten en het effect ervan op het milieu. Die gedragslijn wordt beschreven in deze beleidsverklaring, die aansluit bij het kwaliteitsbeleid van RAVO.

De milieubeleidsverklaring van RAVO geldt voor de gehele organisatie alsmede de voortgebrachte producten. Daarnaast streeft het bedrijf eenzelfde milieubeleid na bij haar leveranciers en dealers. Het beleid wordt daarnaast op haar websitesite beschikbaar gesteld voor externe partijen.

Algemene principes

RAVO is zich ervan bewust dat haar producten, het hier voorafgaande voortbrengingsproces alsmede de activiteiten die voor het vermarkten noodzakelijk zijn, een rechtstreekse impact op het milieu kunnen hebben. Een doordacht (her)gebruik van (natuurlijke) hulpbronnen kunnen echter de belasting van het milieu verminderen. RAVO zal de milieuwetgeving altijd ten volle naleven.

Milieubeleidsverklaring

Binnen de norm van het economisch haalbare hanteert RAVO de hoogste technische standaarden om mogelijke schadelijke impact op het milieu te voorkomen of te beperken. Schadelijke milieueffecten worden direct onderzocht zodat deze vermeden of geminimaliseerd kunnen worden. RAVO onderschrijft dus de principes van duurzaam produceren. 

Daarnaast moedigt de organisatie een gelijkwaardige houding bij haar leveranciers, want voldoen aan de milieueisen is tevens onderdeel van het leveranciersselectieproces. Hierbij controleert RAVO of haar leverancier voldoet aan de milieuwetgeving. Tot slot schenkt de organisatie de nodige aandacht aan milieubewustwording bij haar personeel.

RAVO heeft het project Lean Manufacturing gestart. De Lean-filosofie zou het beste omschreven kunnen worden als meer doen met minder middelen. Het streven is dat alle onnodige handelingen verwijderd worden in het gehele arbeidsproces. Lean betekent letterlijk: slank. Dit heeft een positieve invloed op het gebruik van milieubelastende stoffen en het energieverbruik.

Specifieke onderwerpen

Producten

Om te voldoen aan de milieueisen beperkt RAVO zich niet tot de productie alleen. Met de ontwikkeling van nieuwe producten is het bedrijf voorloper in haar marktsegment en houdt zij rekening met het milieu. Bijvoorbeeld Euro 6 motoren , stofreductie (PM10 gecertificeerd), stille veegmachines, veegmachines op CNG (gecomprimeerd aardgas) en water recirculatie.

Energie

RAVO wil haar algemeen energieverbruik verminderen door de best beschikbare technologie toe te passen voor zover deze ook kostenefficiënt is.

Woon/werkverkeer

RAVO voert een beleid dat gericht is op enerzijds cliëntgerichtheid en anderzijds het verminderen van de mobiliteitsbelasting. Concreet betekent dit:

  • Voor woon-werkverkeer biedt RAVO alternatieven aan door het bevorderen van het openbaar vervoer en fietsgebruik. Daarnaast wordt thuiswerken door het kantoorpersoneel gestimuleerd.
  • Het gebruik van conference calls wordt zoveel mogelijk aangemoedigd.

Papierverbruik

RAVO besteedt stelselmatig aandacht aan het gebruik van papierzuinige procedures en apparatuur. Op de middellange termijn streeft RAVO naar het zijn van een papierloze organisatie.

Afval

RAVO zal de milieu-impact van afval blijven beperken door de inzameling van afvalstoffen te optimaliseren.

Constante verbetering

Bij RAVO worden periodiek “safety & health”-rondes gehouden. In deze rondes is naast ARBO ook milieu een belangrijk onderdeel. De resultaten worden op actielijsten bijgeschreven en de opvolging ervan bewaakt.