RAVO Benelux
Terug

RAVO en het milieu

Als organisatie die zich ten doel stelt: “het creëren van een schonere werk-, woon- en leefomgeving voor een ieder”, legt RAVO zich uiteraard een gedragslijn op met betrekking tot haar activiteiten en producten en het effect ervan op het milieu en houdt terdege rekening met milieubeleid en –risico’s. Die gedragslijn wordt beschreven in deze beleidsverklaring, die aansluit bij het kwaliteitsbeleid van RAVO en daarom onderdeel uitmaakt van het bedrijfsbeleid.

De milieubeleidsverklaring van RAVO geldt voor de gehele organisatie alsmede de voortgebrachte producten. Daarnaast streeft RAVO eenzelfde milieubeleid na bij haar leveranciers en dealers. Ravo stelt het beleid op haar internetsite beschikbaar aan externe partijen.

Algemene principes

RAVO is zich ervan bewust dat haar producten, het hier voorafgaande voortbrengingsproces alsmede de activiteiten die voor het vermarkten noodzakelijk zijn, een rechtstreekse impact op het milieu kunnen hebben en dat een doordacht (her)gebruik van (natuurlijke) hulpbronnen de belasting van het milieu kan verminderen. RAVO zal de milieuwetgeving ten volle naleven.

Milieubeleidsverklaring

Binnen de norm van het economisch haalbare hanteert RAVO de hoogste technische standaarden om mogelijke schadelijke impact op het milieu te voorkomen of te beperken. Schadelijke milieueffecten worden direct onderzocht zodat deze vermeden of geminimaliseerd kunnen worden. RAVO onderschrijft de principes van duurzaam produceren.
RAVO moedigt bij haar leveranciers een gelijkwaardige houding aan, voldoen aan de milieueisen is tevens onderdeel van het leveranciersselectieproces, hierbij controleert RAVO of haar leverancier voldoet aan de milieuwetgeving. RAVO schenkt de nodige aandacht aan milieubewustwording bij haar personeel.

RAVO heeft het project Lean Manufacturing gestart. De Lean filosofie zou het beste omschreven kunnen worden als meer doen met minder middelen. Het streven is dat alle onnodige handelingen verwijderd worden in het gehele arbeidsproces. Lean betekent letterlijk: slank. Dit heeft een positieve invloed op het gebruik van milieubelastende stoffen en het energieverbruik.

Specifieke onderwerpen

Producten

Om te voldoen aan milieueisen beperkt RAVO zich niet tot de productie alleen. Met de ontwikkeling van nieuwe producten is RAVO voorloper in haar marktsegment en houdt zij rekening met het milieu. Euro 6 motoren , stofreductie (PM10 gecertificeerd), stille veegmachines, veegmachines op CNG (gecomprimeerd aardgas), water recirculatie.

Energie

RAVO wil haar algemeen energieverbruik verminderen door de best beschikbare technologie toe te passen voor zover deze ook kostenefficiënt is.

Woon/werkverkeer

RAVO voert een beleid dat gericht is op enerzijds cliëntgerichtheid en anderzijds het verminderen van de mobiliteitsbelasting. Concreet betekent dit:

  • Voor woon-werkverkeer biedt RAVO alternatieven aan door het bevorderen van  openbaar vervoer en fietsgebruik, en voor het kantoorpersoneel het bevorderen van thuiswerken.
  • Het gebruik van conference calls wordt zoveel mogelijk aangemoedigd.

Papierverbruik

RAVO besteedt stelselmatig aandacht aan het gebruik van papierzuinige procedures en apparatuur. Op de middellange termijn streeft RAVO een papierloze organisatie te zijn.

Afval

RAVO zal de milieu-impact van afval blijven beperken door de inzameling van afvalstoffen te optimaliseren.

Constante verbetering

Bij RAVO worden periodiek “safety & health” rondes gehouden. In deze rondes is naast ARBO ook milieu een belangrijk onderdeel. De resultaten van deze rondes worden op actielijsten bijgeschreven, de opvolging wordt bewaakt.

Karel Goedkoop,

Managing Director of RAVO

Alkmaar, 11 januari 2013